Fonden är en alternativ investeringsfond (AIF) som bildats som ett aktiebolag, Arte Collectum I AB. Fondens verksamhet regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondens andelar består av kapital- och vinstandelslån (Andelslån). Villkoren för Andelslånen reglerar återbetalning respektive avkastning i fonden.

Fonden har en förutbestämd löptid på sex år och en investeringsperiod på tre år. Under normala marknadsförhållanden kommer alla tillgångar i fonden att avyttras inom den sexåriga löptiden. Vid onormala marknadsförhållanden finns möjlighet att förlänga fondens löptid med upp till två år. Under fondens löptid finns möjlighet till eventuell vinstdelning. En investering i fonden ska dock ses som en investering under hela dess livslängd.

Andelslånen, som är denominerade i EUR, handlas på NGM Nordic AIF och är registrerade hos Euroclear Sweden AB, upprättade enligt svensk rätt och utställda på innehavaren. Andelslånen emitteras av fonden i syfte att samla kapital för investeringar i konst som investeringskommittén finner lämplig och som inriktnings- och kategorimässigt är i enlighet med investeringsriktlinjerna för fonden.

Om placeringen utvecklas positivt är avsikten att investerarna ska erhålla återbetalning av Andelslånens nominella belopp plus vinstdelning. Vid vinstdelning så erhåller investeraren 80 procent och Arte Collectum 20 procent. Ledamöterna i investeringskommittén erhåller ingen löpande ersättning av fonden utan enbart prestationsbaserat arvode i form av eventuell vinstdelning. Även ordföranden investeringskommittén får en betydande majoritet av sin förväntade ersättning i form av eventuell vinstdelning.

Detta utgör marknadsföringskommunikation. Ingenting i denna marknadsföringskommunikation ska anses utgöra en ekonomisk, juridisk, eller annan rådgivning. Investerare uppmanas att läsa prospektet, informationsbroschyren och basfaktabladet för Arte Collectum I AB innan några investeringsbeslut fattas. Investering i fonden innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det investerade kapitalet.